user::d4653ef6-12cd-44be-8b67-bd68727db8d6

NIKON CORPORATION / NIKON D850 / 2020:11:15 / 09:45:14 / Auto Exposure / Multi-segment / 57860x16643 / F2.8 / 1/640 (0.002) s / ISO-100 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 70mm
NIKON CORPORATION / NIKON D850 / 2020:11:15 / 09:37:54 / Auto Exposure / Multi-segment / 57860x16643 / F2.8 / 1/2000 (0.001) s / ISO-100 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 36mm
NIKON CORPORATION / NIKON D850 / 2020:11:15 / 08:34:19 / Auto Exposure / Multi-segment / 57860x16643 / F6.0 / 1/200 (0.005) s / ISO-100 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 420mm
NIKON CORPORATION / NIKON D850 / 2020:11:15 / 08:30:08 / Auto Exposure / Multi-segment / 57860x16643 / F6.3 / 1/160 (0.006) s / ISO-100 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 600mm
NIKON CORPORATION / NIKON D850 / 2020:11:15 / 08:24:42 / Auto Exposure / Multi-segment / 57860x47107 / F5.6 / 1/400 (0.003) s / ISO-100 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 300mm
NIKON CORPORATION / NIKON D850 / 2020:11:15 / 07:38:35 / Auto Exposure / Multi-segment / 57860x16643 / F5.6 / 1/50 (0.02) s / ISO-100 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 280mm
NIKON CORPORATION / NIKON D850 / 2020:11:15 / 07:41:57 / Auto Exposure / Multi-segment / 57860x16643 / F4.5 / 1/60 (0.017) s / ISO-100 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 70mm
NIKON CORPORATION / NIKON D850 / 2020:11:15 / 07:55:30 / Manual Exposure / Multi-segment / 57860x16643 / F14.0 / 1/0.125 (8) s / ISO-100 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 60mm


산사의 아침은 조용하고 차분했는데,


그 산사를 멀리서 바라보는 우리는 이리저리 우왕 자왕 "제잘 제잘~! 이야기 꽃이 한창 이었답니다.